Terms and Conditions

General Conditions

Before signing the contract, please accept, download and sign our general conditions. After signing, please send us the scanned documents to [email protected]

General conditions - Rental Contracts

CONDITIILE GENERALE
aplicabile Contractelor de inchiriere incheiate de catre societatea SANATECH COMPLETE SOLUTION S.R.L.

Cap.1. Termenele de livrare, receptia si garantia echipamentelor inchiriate

1.1. Termenele de livrare vor fi stabilite de comun acord de cele doua parti contractante.

1.2. Receptia echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se face la sediul/punctul de lucru al Locatorului, in situatia in care Locatarul ridica echipamentele cu propriile mijloace de transport, in baza unui process verbal de predare primire semnat de reprezentantii ambelor parti.

1.3. Receptia echipamentelor se face la sediul/punctul de lucru al Locatarului in situatia in care transportul este asigurat de catre Locator. In acest caz, daca marfa nu corespunde din punct de vedere cantitativ si/sau calitativ, Locatarul se obliga sa notifice in scris Locatorul, in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la data receptionarii echipamentelor, eventualele neconcordante. Pentru claritate Locatarul declara ca are obligatia de a verifica, in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la data receptionarii echipamentelor inchiriate, daca acestea corespund celor convenite de parti.

1.4. Procesul verbal de predare primire si/sau Nota de transport (Avizul de insotire) semnata/semnate de Locatar si/sau delegatii desemnati ai acestuia, constituie atestarea faptului ca echipamentele au fost receptionate cantitativ si calitativ si acestea corespund din toate punctele de vedere. Semnarea oricaruia dintre documentele mentionate anterior de catre reprezentantul legal sau desemnat al Locatarului reprezinta dovada neechivoca ca respectivele echipamantele au fost predate la acea data Locatarului fara obiectiuni din partea acestuia.

1.5. In toate cazurile, odata ce Procesul verbal de predare primire si/sau Nota de transport avizul de insotire a/au fost semnata/semnate de primire, reclamatiile ulterioare vor fi luate in considerare daca se incadreaza in conditiile precizate la art.21 ale prezentului contract.

1.6. Locatorul, in ipoteza existentei unor neconcordante calitative si/sau cantitative, respectiv in cazul in care produsele au abateri de la standardul Locatorului, iar aceste reclamatii sunt efectuate in conditiile si termenele anterior mentionate, se obliga sa inlocuiasca aceste produse cu un alte produse identice sau cu unele similare acceptate de Locatar, in cel mai scurt timp posibil. Orice cerere(reclamatie) de garantie pentru motivele aratate la acest articol va fi facuta in termenul anterior mentionat, in scris, si va cuprinde, in mod obligatoriu: obiectul cererii, termenul in care au fost formulata, dovezile abaterilor reclamate, modul de stingere a reclamatiilor (prin inlocuire, reparare, acordare de bonificatii).

1.7. Locatorul este exonerat de raspundere in cazul defectiunile şi daunele cauzate prin exploatarea necorespunzatoare a echipamentelor de catre Locatar si/sau in situatia in care exploatarea este facuta cu incalcarea instructiunilor de folosire sau de intretinere a echipamentelor.

1.8. Locatarul este exonerat de raspundere in cazul unor eventuale erori de manipulare, montare, intretinere sau uz al produselor neconform cu indicatiile Locatorului.

1.9. Orice interventie asupra echipamentelor este interzisa. In situatia in care este necesara efectuarea unei interventii, aceasta urmeaza a fi efectuata doar de catre persoanele recomandate de catre Locator. Interventiile efectuate de persoane neautorizate asupra produselor in perioada de garantie duc la pierderea garantiei.

1.10. Locatorul este exonerat de raspunderea privind garantia in cazul in care echipamentele au fost accidentate sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice) si/sau in situatia in care produsele nu sunt folosite conform destinatiei acestora.

Cap.2. Obligatiile locatorului.

2.1. Sa transmita lunar Locatarului, facturile privind chiria echipamentelor.

2.2. Sa puna la dispozitia Locatarului, la solicitarea acestuia, instructiuni de folosinta/manual de utilizare al echipamentelor/ cerintele cu privire la incinta in care vor amplasate echipamentele inchiriate.

Cap.3. Obligatiile locatarului.

3.1. Sa nu cedeze sub nici o forma folosinta sau drepturile ce-i revin din prezentul contract(subinchiriere, cesionare, asociere, etc).

3.2. Sa permita Locatorului sa verifice conditiile in care sunt utilizate echipamentele inchiriate, pe toata durata contractului.

3.3. Sa amplaseze echipamentele inchiriate intr-un spatiu ce indeplineste cerintele comunicate de catre Locator sau in spatii ce pot fi utilizate conform destinatiei acestora.

3.4. sa raspunda pentru orice daune/stricaciuni produse echipamentelor inchiriate produse din vina/neglijenta sa si/sau a prepusilor/clientilor/colaboratorilor sai.

3.5. Sa achite Locatorului toate contravalaorea daunelor produse echipamentelor, in ipoteza in care locatorul decide sa incheie o polita de asigurare a bunurilor inchiriate, iar daunele cauzate nu sunt acoperite de polita de asigurare incheiata de catre Locator cu privire la echipamentele inchiriate.

3.6. Sa achite Locatorului valoarea fransizei fixe ce trebui achitata in ipoteza in care locatorul decide sa incheie o polita de asigurare a bunurilor inchiriate si daunele cauzate echipamamentelor sunt acoperite de polita de asigurare incheiata de catre Locator cu privire la echipamentele inchiriate.

3.7. Sa se asigura ca locul in care sunt amplasate echipamentele inchiriate respectele normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.

3.8. Sa instruiasca corespunzator personalului care utilizeaza echipamentele inchiriate.

3.9. Sa permita Locatorului in momentul incetarii/rezilierii contractului (indiferent de cauzele care au condus la incetarea acestuia), sa intre in posesia echipamentelor ce face obiectul prezentului contract, prin propriile mijloace, ne fiind necesara interventia organelor judecatoresti sau a altor organe abilitate.

Cap.4. Subinchiriere

4.1. Pe toată durata contractului, Locatarului(chiriasului) îi este interzisa subînchirierea, cesiunea, aducerea echipamentelor intr-o asociere sau orice altă formă de cesiune/înstrăinare catre terti a echipamentelor închiriate si/sau a folosintei acestora, fără acordul prealabil scris al Locatorului.

Cap.5. Garantia constituita in favoarea locatorului

5.1. Locatorul, faraă a fi necesară notificarea prealabilă a Locatarului, pot retrage din garantie pentru orice sumă exigibila datorata de Locatar în baza prezentului contractului de inchiriere incheiat intre parti. Locatarul se obliga ca in termen de 10 zile calendaristice, sa completeze garantia, la un cuantum echivalent cu cel mentionat in contractul de inchiriere incheiat intre parti.

5.2. Locatorul va restitui Locatarului garantia in termen de 1 luna de la data preluarii de la Locatar a echipamentelor inchiriate, cu conditia achitarii de catre Locatar a tuturor debitelor fata de Locator, respectiv in conditiile in care echipamentele inchiriate sunt predate in perfecta stare de functionare.

5.3. In cazul in care achitarea debitelor se va face dupa preluarea echipamentelor, garantia va fi restituita in termen de 1 luna de la momentul achitarii de catre Locatar a tuturor debitelor restante.

5.4. Neconstituirea sau neactualizarea garantiei la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract reprezinta o incalcare de catre locatar a prevederilor contractului si poate reprezenta clauza de reziliere a contractului din partea Locatorului. In cazul in care locatarul nu isi executa obligatia sau o executa cu intarziere, Locatorului isi rezerva dreptul de a pretinde locatarului daune interese in cuantum de 50 Euro/zi/ intarziere, fără a aduce atingere dreptului Locatorului la despăgubiri complementare, pentru prejudiciul efectiv suferit si dovedit.

Cap.6. Raspunderea contractuala

6.1. In situatia neexecutarii la timp si intocmai a obligatiilor contractuale, Locatorul isi rezerva dreptul si are optiunea de a pretinde si percepe penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea obligatiei/obligatiilor neexecutate.

6.2. Partile convin ca totalul penalitatilor datorate Locatorul, pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

Cap.7. Asigurari

7.1. Locatorul poate opta pentru incheierea unei asigurari a echipamentelor ce fac obiect prezentului contract, asigurare ce urmeaza a acoperii toate riscurile, mai putin raspunderea civila si excluderile din conditiile de asigurare, urmand ca Locatarul sa suporte integral costurile cu polita de asigurare.

7.2. In ipoteza in care echipamentul inchiriat este deteriorate total si/sau partial, iar evenimentul ce a generat distrugerea este un eveniment ce nu este acoperit de catre polita de asigurare, Locatarul se obliga sa achite integral Locatorului toate daunele produse echipamentului inchiriat.

7.3. In ipoteza in care echipamentul inchiriat este deteriorat total si/sau partial, iar evenimentul ce a generat distrugerea este un eveniment ce este acoperit de catre polita de asigurare, avand in vedere faptul ca asigurarea acopera doar daunele ce depasesc o anumita valoare, respectiv ca asiguratul trebuie sa suporte pentru fiecare dauna o suma fixa(fransiza), Locatarul se obliga sa achite Locatorului pentru fiecare dauna echivalentul fransizei, urmand ca diferenta din valaorea dauneie sa fie suportata de catre asiguratorul echipamentelor.

Cap.8. Modificarea, incetarea, rezilierea, anularea contractului, punere in intarziere

8.1. Modificarea in orice sens a prezentului contract este permisa numai cu acordul scris al partilor contractante in baza unui act additional

8.2. Contract de inchiriere încetează de drept:

a). prin acordul de voinţă al părţilor;

b) la expirarea termenului in conformitate cu art.7 al prezentului contract, fara o instiintare prealabila;

c) rezilierea contractului pentru neexecutare si/sau neplata integrala facturilor doua luni consecutiv sau a nerespectarii altor obligatii contractuale. Rezilierea urmand a se produce in termenii si conditiile mentionate la cap.10 – Pact comisoriu de ultim grad al prezentelor conditii generale.

8.3. Independent de situatiile mentionate in mod expres la art.8.2 al prezentului contract, prezentul contract inceteaza de drept fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti si in urmatoarele situatii:

a) Locatarul se afla in stare de forta majora mai mult de 30 de zile;

b) impotriva Locatarul a fost declansata o procedura judiciara de natura a-i afecta capacitatea financiara, organizatorica, economica si administrativa ce pune partea in incapacitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul contract;

c) impotriva Locaatrului a fost pronuntata o deciziei de dizolvare/radiere de catre Oficiul National al Registrului Comertului competent, indiferent daca cererea a fost promovata de catre parte sau un tert;

d) Locatarul isi incalca obligatia de confidentialitate asumata prin prezentul contract;

e) banca Locatarului refuza la plata unul din instrumentele de plata emise in favoarea Locatorului;

f) in cazul in care Locatarul isi suspenda activitatea sau este declarat inactiv de catre autoritatile competente.

8.4. Partea care invoca incetarea contractului ca urmare a nerespectarii de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale , va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 10 zile calendaristice inaintea datei la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

8.5. Punerea in intarziere. Locatarul este pus in intarziere de catre Locator, printr-o simpla notificare transmisa prin e-mail/fax/posta sau curier, in cazul neindeplinirii oricarei obligatii contractuale, mai putin cele care au un termen de indeplinire, caz in care opereaza punerea de drept in intarziere. Pana la executarea obligatiei de catre Locatar, Locatorul poate suspenda executarea propriilor obligatii, fara plata vreunei despagubiri. Locatarul este pus de drept in intarziere la simpla implinire a termenelor contractuale ce sunt in sarcina lui, potrivit contractului.

Cap.9. Notificari.

9.1. Orice comunicare sau notificare in legatura cu prezentul contract va fi facuta in scris , redactata in limba romana si va fi adresata dupa cum urmeaza :

9.2. Pentru Locatorul SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.:

• Adresa corespondenta: Romania, mun.Brasov, Strada Molidului, Nr. 43A, Sc. B, Et. 12 Ap. 128, România, jud.Brasov;

• Persoana de contact: Cheles Victor

• E - mail: [email protected]

9.3. Pentru Locatarul …………………………………..:

• Adresa corespondenta: ……………………………………………;

• Persoana de contact: .....................................................

• E-mail: ………………...............

9.4. Orice notificare/comunicare trimisa de oricare dintre Parti celeilalte Parti va fi considerata ca fiind primita daca va fi inmanata acesteia la adresele indicate mai jos. Daca o astfel de notificare se face prin posta, aceasta se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si va fi considerata ca primita la data la care expeditorul primeste confirmarea de primire cu data si stampila destinatarului. Daca notificarea se face prin fax sau e-mail, aceasta va fi considerata ca primita de catre Partea care este notificata in ziua lucratoare imediat urmatoare datei transmisiei.

Cap. 10. Pact comisoriu de ultim grad

10.1. Prezentul contract se rezilieaza de drept, fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in conditiile mentionate in prezentul capitol, daca in termen de 10(zece) zile calendaristice de la data scadentei plati unei chirii lunare si/sau a termenului de plata/de intregire a garantiei, Locatarul nu a efectuat in mod valabil plata integrala a acestei/acestora si plata eventualelor penalitatilor de intarziere aferente. In cazul in care Locatorul intarzie plata unei chirii lunare si/sau a garantiei si/sau in ipoteza in care intarzie intregirea cuantumul garantiei, cu mai mult de 10(zece) zile calendaristice, Locatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, rezilierea urmeaza sa se produca la implinerea unui termen de 10(zece) zile calendaristice, calculat de la data primirii de catre Locatar a notificarii/somatiei/instiintarii expediata de Locator, exceptie facind situatia in care Locatarul isi indeplineste obligatiile de plata restante(inclusiv plata penalitatiile de intirziere), in interiorul acestui termen de 10(zece) de zile calendaristice.

Cap.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. La semnarea prezentului contract, reprezentantii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către cealalta parte si isi exprima in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea acestor date pentru executarea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

11.2. Datele cu caracter personal sunt cele furnizate prin prezentul contract, precum și cele furnizate voluntar de catre fiecare parte/reprezentantanti ai partilor, prin comunicarile pe care le face (ex. adresa de e-mail, nr. de telefon, etc.).

11.3. Datele cu caracter personal indicate in prezentul contract vor fi stocate pe intreaga perioada prevazuta de legislatia in vigoare. Celelalte date vor fi stocate in perioada necesara executarii contractului sau pană la notificarea facuta de cealalta parte privind schimbarea persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire a contractului, caz in care partile vor prelua, de la proprii angajati/delegati, acceptul persoanei vizate.

11.4. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal, conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:

• dreptul de acces, respectiv dreptul locatarului de a accesa datele cu caracter personal prelucrate de vanzator si de a afla categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite aceste date, durata prelucrarii ;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul locatarului de a actualiza sau corecta datele cu caracter personal inexacte sau incomplete;

• dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) respectiv dreptul locatarului de a solicita stergerea datelor cu caracter personal în anumite situatii, de exemplu daca acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care se aplica in anumite situatii, de exemplu, in cazul in care este contestata exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului sa verifice exactitatea acestora;

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul locatarului de a obtine datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat locatorului intr-un format structurat si care poate fi citit automat;

• dreptul la opozitie respectiv dreptul locatarului de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, din motive legate de situatia particulara in care se afla, daca nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau care o afecteaza în mod similar intr-o masura semnificativa;

• dreptul de a depune o plangere în fata autoritatii de supraveghere competenta.

Cap.12. Forta majora:

12.1. Forta majora apara partile de orice raspundere. Forta majora va fi luata in considerare numai daca aceasta a existat, a fost dovedita si notificata de partea ce o invoca celeilalte parti in 5(cinci) zile de la producerea acesteia. Dovada existentei fortei majore va fi certificata de Camera de Comert din judetul unde s-a produs.

Cap.13. Solutionarea litigiilor

13.1. Litigiile nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente de la sediul locatorului. Inainte de formularea oricarei actiuni in justitie, partile vor initia o intilnire ce se va consemna printr-un proces verbal, in vederea solutionarii pe cale amiabila a litiigiilor de orice fel.

Cap.14. Clauze speciale:

14.1. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, precum si actele aditionale incheiate intre parti cu referire expresa la acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.Toate clauzele prezentului contract, inclusiv cele care ar putea fi calificate ca si neuzuale au fost negociate si acceptate in mod expres de catre partile contractante, neexistand elemente esentiale sau secundare asupra carora partile sa nu fi convenit si pe care sa nu le fi inclus in prezentul contract.

14.2. Actele aditionale, anexele la prezentul contract se supun prevederilor contractuale indiferent daca au fost incheiate la data semnarii contractului sau ulterior acestei date.

14.3. Orice modificare a titulaturii Locatarului, a adresei, a numarului de cont bancar, a administratorului sau a oricaror altor date ce pot influenta buna derulare a prezentului contract se vor comunica Locatorului in maxim 24 de ore de la data modificarii, sub sanctiunea inopozabilitatii modificarii survenite fata de Locator.

14.4. Locatarul are obligatia, la momentul incheierii contractului, sa prezinte Locatorului dovada calitatii persoanei care-l reprezinta prin imputernicire/mandat, in original. Calitatea persoanei, alta decat administratorul si/sau asociatul societatii, se va dovedi prin actul/documentul/imputernicirea/procura provenita de la acestia.

14.5. La momentul semnarii prezentului contract, Locatarul declara pe propria raspundere ca:

• prezentul contract nu intra in conflict cu dispozitiile Actului Constitutiv al Locatarului si nici cu alte conventii/contracte la care acesta este parte sau in urma carora s-au nascut obligatii in sarcina sa ;

• persoanele semnatare ale prezentului contract sunt mandatate sa-l reprezinte si sa-l angajeze in mod valabil in relatia contractuala cu Locatorul, nu se afla in conflict de interese cu reprezentatul si nu exista niciun astfel de conflict de interese;

• si-au exprimat in mod liber, serios si in cunostinta de cauza consimtamantul si ca au inteles deplin continutul clauzelor prezentului contract pe care in prealabil le-au citit, negociat si acceptat in integralitatea lor in mod expres.

14.6. Riscul pieirii bunurilor este transferat Locatorului de la momentul predarii produselor catre acesta sau catre transportatorului numit de catre acesta.

14.7. Locatorul se obliga sa prelucreze datele obtinute doar pentru buna administrare a prezentului contract, de asemenea, se obliga sa respecte legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.8. Prezentul contract, drepturile si obligatiile cuprinse in acesta, nu pot fi cesionate total sau partial de catre Locator fara acordul prealabil si in scris al Locatorului, sub sanctiunea incetarii de drept a acestuia .

14.9. Pe toata durata derularii prezentului contract, Locatarul se obliga, sub sanctiunea de daune-interese, sa pastreze confidentialitatea cu privire la clauzele contractuale, preturi, discount-uri si alte facilitati comerciale oferite de Locator.

14.10. In momentul incetarii/rezilierii contractului (indiferent de cauzele care au condus la incetarea/rezilierea acestuia), toate sumele achitate de catre Locator, in baza prezentului contract de inchiriere, raman Locatorului cu titlu de daune interese, Locatarul renuntand la orice fel de pretentii fata de Locator, cu privire la aceste sume.

14.11. Pe toata durata derularii prezentului contract si pentru o perioada de 24(douazecisipatru) de luni, calculate de la data incetarii contractului, Locatarul se obliga, sub sanctiunea de daune-interese egale cu dublul valorii chiriilor achitate, sa pastreze confidentialitatea cu privire la clauzele contractuale, preturi, discount-uri si alte facilitati comerciale oferite de Locator.

14.12. Partile agreeaza expres ca fiecare drept de actiune al Locatorului in conformitate cu sau in legatura cu prezentul contract, se prescrie in termen de 10 ani sau daca legea prevede un termen de prescriptie mai mare de 10 ani, se prescrie in 20 de ani, respectiv ca prescriptia se intrerupe prin simpla notificare transmisa de catre Locator cu privire la sau in legatura cu respectivul drept.

14.13. In situatia incetarii contractului de inchiriere, indiferent din ce motive, Locatarul se obliga sa puna la dispozitia Locatorului toate echipamentele inchiriate in baza prezentului contract. Refuzul punerii la dispozita Locatorului a echipamentelor inchiriate in baza prezentului contract, la incetarea contractului, obliga Locatarul la plata unei penalitati de 3% pentru fiecare zi de intirziere, din valoarea chiriei lunare, calculate pina la data predarii efective a acestor echipamente, cu proces verbal de predare-primire.

14.14. In momentul incetarii contractului (indiferent de cauzele care au condus la incetarea acestuia), Locatorul este indreptatit sa intre in posesia echipamentelor inchiriate in baza prezentului contract, prin propriile mijloace, ne fiind necesara interventia organelor judecatoresti sau a altor organe abilitate.

14.15. In situatia in care prezentul contract este reziliat, iar Locatorul preia echipamentele ce face obiectul prezentului contract, Locatarul se obliga sa suporte contravaloarea tuturor daunelor produse acestor echipamente.

14.16. Totalul penalitatilor de intirziere prevazute in prezentul contract pentru situatia neexecutarii obligatiilor contractuale, poate depasii cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

14.17. Atat Locatarul, cat si Locatorul nu vor fi tinuti raspunzatori pentru daune indirecte, incidentale sau consecvente, cum ar fi, dar fara a se limita la, pierderi ale veniturilor sau profiturilor anticipate, pierderea clientilor, pierderea reputatiei, pierderi de capital, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul contract.

14.18. Locatarul declara in mod expres ca a citit prezentul contract exprimandu-si consimtamantul in mod serios, liber si neviciat si in deplina cunostinta de cauza in ceea ce priveste obiectul si clauzele prezentului contract.

14.19. Neexercitarea de catre Locator a oricarui drept prevazut in prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, Locatorul va putea uza de acel drept oricand, pana la stingerea tuturor obligatiilor Locatarului fata de acesta. Nesolicitarea tuturor documentelor prevazute in prezentul contract, nu constituie pentru Locator o renuntare la drepturile sale.

Prezentele conditii generale sunt aplicabile tuturor contractelor de inchiriere incheiate de catre societatea SANATECH COMPLETE SOLUTION S.R.L., incepand cu data de 01/01/2022.


Societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

Director General – Victor Cheles
Strada Molidului, Nr. 43A, Sc. B, Et. 12 Ap. 128
Brașov, Romania
Phone: +40 368 801 091
Mobil: +40 771 305 858
E-mail: [email protected]

Date de identificare fiscala:
SC SANATECH COMPLETE SOLUTIONS SRL
Nr. Reg. Com: J8/3103/2018 (Reg. no.)
CUI: RO 40335560 (VAT reg. no.)
ROONRC.J8/3103/2018 (EUID)
ING BANK BUCURESTI CENTRALA
IBAN: RO27 INGB 0000 9999 0856 6398
BIC/SWIFT: INGBROBU
Strada Molidului, Nr. 43A, Sc. B, Et. 12 Ap. 128
Brașov, Romania

Societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

Version of conditions 001/December 2021

Download the document Click here


Upload signed document:

General conditions - Service Contracts

CONDITIILE GENERALE
aplicabile Contractelor de prestarii servicii incheiate de catre societatea SANATECH COMPLETE SOLUTION S.R.L.

Cap.1. Modificarea, suspendarea si încetarea contractului

1.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act aditional la prezentul contract.

1.2. Prezentul contract poate înceta în urmatoarele conditii:

a) prin expirarea termenului contractului, in conditiile mentionate la art.4.1 al prezentului contract;

b) prin acordul de vointa al partilor;

c) prin reziliere: in cazul în care una dintre parti nu îsi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata poate cere rezilierea contractului;

d) prin denuntarea unilaterala a oricarei parti, cu un preaviz de 30 de zile;

e) la încetarea contractului beneficiarul trebuie sa execute imediat platile restante, sa plateasca penalitatile stabilite in contract, sa restituie bunurile prestatorului in stare functionale si impecabila si sa plateasca daunele create.

1.3. Contractul se desfiinteaza de drept fara interventia unei instante, la data primiri notificarii emise de partea indreptatite si adresata partii in culpa, fara indeplinirea altor formalitati, in conformitate cu prevederile pactului comisoriu mentionat la art.8.4. al prezentelor conditii generale.

Cap.2. Garantii

2.1. Prestatorul garantează doar repararea defecţiunilor apărute în funcţionalitatea aplicaţiei web/produsului software (restaurarea acesteia la stagiul de la predare sau în stagiul aflat în ultima operaţie de back-up făcuta de catre beneficiar) și nu garantează restaurarea bazei de date sau a altor informaţii adăugate după predarea aplicaţiei, pe mediul de găzduire deţinut de catre beneficiar.

2.2. Prestatorul garantează să remedieze defecţiunile apărute în funcţionalitatea aplicaţiei web/produsului software, în termen de 2 zile lucrătoare din ziua anunţării acestora de catre beneficiar conform art.14.3 al prezentului contract.

2.3. Garantia este pe o perioada de 3 luni si se calculeaza de la data finalizarii serviciilor prestate.

2.4. Garantia acopera produsul software si toate partile sale componente, înțelegându-se prin aceasta, repararea gratuită a defecţiunilor apărute în funcţionalitatea aplicaţiei web/produsului software (restaurarea acesteia la stagiul de la predare sau în stagiul aflat în ultima operaţie de back-up făcuta de beneficiar).

2.5. În cazul în care se constată defecțiuni datorate exploatării incorecte a produsului echipamentelor/software, beneficiarul va suporta contravaloarea reparatiilor la tariful practicat de prestator.

Cap.3. Raspunderea contractuala

3.1. Prestatorul se obligă să răspundă material pentru pagubele produse beneficiarului din culpa sa exclusiva, în timpul executării serviciilor ce fac obiectul contractului incheiat intre parti.

Cap.4. Forta majora

4.1. In sensul acestui contract, pot constitui cazuri de forta majora: cutremure, inundatii, incendii, azboaie, revolte, greve, interdictii statale, embargouri, actiuni teroriste, actiuni de spionaj, atacuri IT organizate si efectuate in scopul de a dezechilibra sistemele economico-sociale si alte astfel de imprejurari asimilate acestora, precum si orice imprejurare imprevizibila, insurmontabila si exterioara activitatii partilor si a prepusilor lor, care pune partea ce o invoca in imposibilitatea obiectiva de a-si executa sarcinile ce-i revin. Forta majora exonereaza partea care o invoca, de orice raspundere.

4.2. Partea care invoca forta majora are obligatia de a informa in scris cealalta parte in legatura cu noile imprejurari si trebuie sa prezinte documente care sa confirme situatia respectiva.

Cap.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. La semnarea prezentului contract, reprezentantii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către cealalta parte si isi exprima in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea acestor date pentru executarea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

5.2. Datele cu caracter personal sunt cele furnizate prin prezentul contract, precum și cele furnizate voluntar de catre fiecare parte/reprezentantanti ai partilor, prin comunicarile pe care le face (ex. adresa de e-mail, nr. de telefon, etc.).

5.3. Datele cu caracter personal indicate in prezentul contract vor fi stocate pe intreaga perioada prevazuta de legislatia in vigoare. Celelalte date vor fi stocate in perioada necesara executarii contractului sau pană la notificarea facuta de cealalta parte privind schimbarea persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire a contractului, caz in care partile vor prelua, de la proprii angajati/delegati, acceptul persoanei vizate.

5.4. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal, conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:

• dreptul de acces, respectiv dreptul prestatorului de a accesa datele cu caracter personal prelucrate de beneficiar si de a afla categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite aceste date, durata prelucrarii ;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a actualiza sau corecta datele cu caracter personal inexacte sau incomplete;

• dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) respectiv dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal în anumite situatii, de exemplu daca acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care se aplica in anumite situatii, de exemplu, in cazul in care este contestata exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului sa verifice exactitatea acestora;

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul beneficiarului de a obtine datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat prestatoruluii intr-un format structurat si care poate fi citit automat;

• dreptul la opozitie respectiv dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, din motive legate de situatia particulara in care se afla, daca nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau care o afecteaza în mod similar intr-o masura semnificativa;

• dreptul de a depune o plangere în fata autoritatii de supraveghere competenta.

Cap.6. Notificari

6.1. Orice comunicare sau notificare in legatura cu prezentul contract va fi facuta in scris, redactata in limba romana si/sau engleza si va fi adresata dupa cum urmeaza :

Pentru Prestatorul: Societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

• Adresa corespondenta: Romania, mun.Brasov, Strada Molidului, Nr. 43A, Sc. B, Et. 12 Ap. 128, România, jud.Brasov;

• E - mail: [email protected]

• Persoana contact : Administrator Cheles Victor

Pentru Beneficiarul: Societatea ……………………………………………:

• Adresa corespondenta: mun……………., str……………. nr…., bl…, sc……, ap….., jud……………;

• E-mail:………………………………;

• Persoana contact: Administrator ………………………...

6.2. Orice notificare/comunicare trimisa de oricare dintre parti celeilalte parti va fi considerata ca fiind primita daca va fi inmanata acesteia la adresele indicate mai jos. Daca o astfel de notificare se face prin posta, aceasta se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si va fi considerata ca primita la data la care expeditorul primeste confirmarea de primire cu data si stampila destinatarului. Daca notificarea se face prin e-mail, aceasta va fi considerata ca primita de catre partea care este notificata in ziua lucratoare imediat urmatoare datei transmisiei.

Cap.7. Solutionarea litigiilor

7.1. Litigiile nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente de la sediul prestatorului. Inainte de formularea oricarei actiuni in justitie, partile vor initia o intilnire ce se va consemna printr-un proces verbal, in vederea solutionarii pe cale amiabila a litiigiilor de orice fel.

Cap.8. Clauze speciale

8.1. La solicitarea beneficiarului, societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. va putea presta in beneficiul acestuia si alte servicii care nu au fost enumerate in mod expres in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 a prezentului contract, urmand ca solicitarea prestarii acestor servicii, sa fie efectuata in scris de catre persoana desemnata de catre beneficiar in vederea derularii prezentului contract.

8.2. Reclamatiile privind serviciile prestate sau privind facturile emise se vor face prin scrisoare recomandată, fax sau email, intr-un termen ce nu poate depasii 7 zile lucratoare calculate de la data constatarii, respectiv de la data primirii facturii, si vor indica aspectele contestate.

8.3. Neexecutarea sau intarzierea exercitarii de catre prestator a oricaruia dintre drepturile sale rezultand din prezentul contract, nu va constitui si nu va fi interpretata ca o renuntare si nu va impiedica exercitarea ulterioara a acestor drepturi.

8.4. Prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in conditiile mentionate in prezentul capitol, daca in termen de 30(treizeci) de zile de la data scadentei partea nu si-a respecta intocmai aceasta obligatie. In cazul in care beneficiarul intarzie plata contravalorii serviciilor prestate mai mult de 30 zile, prestatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, rezilierea urmeaza sa se produca la implinirea unui termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data primirii de catre beneficiar a notificarii/somatiei/instiintarii expediata de prestator, exceptie facind situatia in care beneficiarul isi indeplineste obligatiile de plata restanta, in interiorul acestui termen de 30 de zile calendaristice.

8.5. Partile se obliga sa plateasca penalitati de intirziere de 0,1% din valoarea serviciilor neprestate/prestate cu intarziere sau a sumelor neachitate in termenul scadent, pentru fiecare zi de intirziere, pina in momentul prestarii efective a serviciilor/achitarii integrale a contravalorii serviciilor prestate.

8.6. Orice modificare a titulaturii prestatorului, a adresei, a numarului de cont bancar, a administratorului sau a oricaror altor date ce pot influenta buna derulare a prezentului contract se vor comunica beneficiarului in maxim 72 de ore de la data modificarii, sub sanctiunea inopozabilitatii modificarii survenite fata de beneficiar.

8.7. Prestatorul poate sa-si cesioneze drepturile si obligatiile aferente prezentului contract, cu notificarea prealabila a beneficiarului. In acest sens, prestatorului va face demersurile necesare astfel incat cesiunea sa nu afecteze drepturile si obligatiile beneficiarului, asa cum sunt ele stipulate in prezentul contract.

8.8. In situatia in care beneficiarul nu achita la scadenta contravaloarea serviciilor contractate, acesta va fi de drept in intarziere, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati.

8.9. Daca intarzierea la plata a sumelor scadente depaseste 15 zile calendaristice, societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. isi rezerva dreptul de a continua executarea contractului, de a suspenda furnizarea serviciilor contractate sau de a denunţa unilateral contractul, fara a i se putea imputa eventualele daune suferite de catre beneficiar.

8.10. Atat prestatorul cat si beneficiarul nu vor fi ţinuţi raspunzatori pentru daune indirecte, incidentale sau consecvente, cum ar fi, dar fara a se limita la, pierderi ale veniturilor sau profiturilor anticipate, pierderea clientilor, pierderea reputatiei, pierderi de capital, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul contract.

Prezentele conditii generale sunt aplicabile tuturor contractelor de prestari servicii incheiate de catre societatea SANATECH COMPLETE SOLUTION S.R.L., incepand cu data de 01.01.2022


Societatea SANATECH COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

Version of conditions 001/December 2021

Download the document (PDF): Click here


Upload signed document: